તમારી લાખ માન્તાઓ અને શ્રદ્ધા કરતા પણ વધારે મહત્વનું છે તમારું નસીબ.
કારણકે નસીબમાં જે છે તે તમારી માન્તાઓ અને શ્રદ્ધાથી ક્યારેય બદલી નથી જવાનું.

Comments

Popular posts from this blog