આપણા ભૂતકાળના કર્મોના સારા કે ખરાબ ફળ આપણે ગમે કે ના ગમે તો પણ ભોગવવા તો પડે જ છે.

Comments

Popular posts from this blog