મારા મતે --

કોઈનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તેના કરતા કોઈ આપણામાં વિશ્વાસ મુકે તે વધારે મહાન પ્રાપ્તિ છે.

Comments

Popular posts from this blog