જો દરેક વ્યક્તિ તમારાથી ખુશ હોય તો.....
તમે તમારા જીવનમા જરૂર અનેક સમજૂતીઓ કરી હશે.

કારણકે

બધાને તો ભગવાન પણ ખુશ નથી કરી શકતા

Comments

Popular posts from this blog